Stasenko-Fabio

Family NamesNombres de familia * Nomi di famiglia * Uzvards

  To her family Fabio-Felitti
Milton Stasenko 1910 Milton Stasenko
Lucy M Fabio 1914 Lucy M Fabio

Married  21st February 1939 Allegheny, Pennsylvania USA

 

Milton Stasenko

 

Known as  
Born 1910 USA
Interests  
Information  

 

Lucy M Fabio

 

Known as Lucy
Born 1912 USA
Interests  
Information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page updated on: 23rd march 2018